Ubezpieczenie wypadkowe.

ubezpieczenie wypadkowe

31 stycznia 2015 r. upływa termin składania informacji na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Chodzi o informacje o danych do ustalenia składki – ZUS IWA za rok 2014. Ponieważ 31 stycznia 2015 r. przypada w sobotę, płatnicy w tym roku mają czas 2 lutego.

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA, za dany rok kalendarzowy, zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku;
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych;
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Trzeba wziąć pod uwagę, iż poprzez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, że w każdym z miesięcy roku, za który składana jest informacja, przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają więc ci płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu tego roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.

Liczbę ubezpieczonych – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy wypadkowej – ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składana jest informacja, i liczby miesięcy tego roku. Z uwagi na wymóg nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS, o którym mowa wyżej, przy wyliczaniu liczby ubezpieczonych w każdym przypadku liczba miesięcy będzie wynosiła 12.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA znajdują się na stronie www.zus.pl