Nabór do straży pożarnej.

straż pożarna 2

Komendant miejski państwowej straży pożarnej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej.

 

 

 

 

 

 

 1. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 2 osoby

 

 1. Stanowisko:

a)    stażysta, przewidywany etat – operator sprzętu specjalnego, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 – 1 osoba,

b)   stażysta, przewidywany etat – specjalista ratownik, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
Nr 2 – 1 osoba

 

 1. System pełnienia służby: zmianowy.

 

 1. Zgodnie z art. 28 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013, Nr 1340) kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria:

 

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby,
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (pisany odręcznie),

b)    list motywacyjny,

c)    kserokopie:

– dowodu osobistego,

– książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,

– świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

– dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

d) podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 – druk do pobrania),:

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

– podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej KM PSP w Wałbrzychu i w jej siedzibie,

– podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

e) aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej, próbie wysokościowej oraz sprawdzianie
z pływania nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (załącznik nr 2 – druk do pobrania). Koszty badań lekarskich i zaświadczeń pokrywa zainteresowany. Honorowane będą zaświadczenia wydane przez lekarzy: rodzinnych, internistów, medycyny pracy, lekarzy profilaktyków.

 

Kompletną dokumentację należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem „Nabór do służby w KM PSP w Wałbrzychu – 2014”,
w terminie od dnia 26.05.2014r. do 11.06.2014r. do godz. 15.30 w sekretariacie Komendy lub przesłać drogą pocztową na adres:     Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu,

ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych.

 

UWAGA! Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego), niekompletne i nie spełniające wymagań formalnych oraz koniecznych nie będą brane pod uwagę.

Osoby, które złożyły podania o przyjęcie do służby przed ogłoszeniem niniejszego naboru zobowiązane są do ponownego złożenia wymaganej dokumentacji.

Dokumentacja kandydatów nie zakwalifikowanych do służby, nie odebrana przez kandydatów zostanie komisyjnie zniszczona po 7 dniach po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Wyniki każdego etapu naboru oraz inne ważne informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego publikowane będą na stronie internetowej KM PSP w Wałbrzychu http:/www.straz.walbrzych.pl/ w zakładce PRACA i umieszczane na tablicy ogłoszeń
w siedzibie tut. Komendy.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej KM PSP w Wałbrzychu, pod numerami tel. (0-74) 88 77 207/271.

 

Rekrutację prowadzić będzie Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu opierając się na:

1) Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340),

2) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191),

3) wytycznych Komendanta Głównego PSP dotyczące postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej
w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Harmonogram przebiegu procesu naboru:

 

26.05.2014r. do 11.06.2014r. do godz. 15:30– składanie dokumentów przez kandydatów do służby;

I etap naboru – 12.06.2014r. do 13.06.2014r.– weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów do służby

W dniu 13.06.2014r. zostanie opublikowana lista kandydatów spełniających wymogi formalne do udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

II etap naboru – ocena sprawności fizycznej kandydata

16.06.2014r. – próba harvardzka, próba wysokościowa oraz podciąganie na drążku,

17.06.2014r. i 18.06.2014r.– bieg na 50 m oraz bieg na 1000m,

18.06.2014r. godz. 1500 – sprawdzian z pływania odbędzie się na pływalni krytej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu.

 

III etap naboru – test wiedzy

24.06.2014r. i 25.06.2014r. – sala wykładowa w budynku KM PSP w Wałbrzychu przy
ul. Ogrodowej 20

 

IV etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna

24.06.2014r. i 25.06.2014r. – siedziba KM PSP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20

 

Szczegółowe godziny rozpoczęcia powyższych etapów oraz miejsce ich przeprowadzenia będą podane wraz z listą kandydatów na stronie internetowej tut. komendy oraz na tablicy ogłoszeń.

 

UWAGA! Komenda zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub miejsca przeprowadzenia powyższych prób.

 

 

 

 

 

OPIS POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu składa się z IV etapów. Rezygnacja lub nieobecność kandydata na jakimkolwiek etapie prowadzonego naboru wiąże się z wykluczeniem z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

I ETAP – weryfikacji dokumentów oraz określenie ilości punktów za posiadane kwalifikacje

 

 1. Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego komisja dokonuje:

a)    przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonuje w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie,

b)   oceny dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji
i określenia związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.

 1. Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

1)      Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs podstawowy – 15 punktów,

2)      Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów,

3)      Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. technik pożarnictwa – 25 punktów,

4)      Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. inżynier pożarnictwa – 30 punktów,

5)      Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP – 10 punktów,

6)      Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP +RT – 15 punktów,

7)      Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT + RW – 20 punktów,

8)      Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 15 punktów,

9)      Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego o których mowa
w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006r. z późn. zm.) – 15 punktów,

10)  Wykształcenie – wyższe o kierunku przydatnym w PSP na danym stanowisku
w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów,

11)  Prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów,

12)  Prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów,

13)  Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do 15 punktów:

a)      wykształcenie wyższe o profilu chemicznym – 5 punktów,

b)      uprawnienia do obsługi podnośników koszowych (podestów ruchomych samojezdnych) lub drabin mechanicznych – 5 punktów,

c) uprawnienia wysokościowe, wydane przez PZA (Polski Związek Alpinizmu), GOPR, KSRG- 5 punktów,

3. Wyjaśnienie użytych skrótów oraz sposobu liczenia punktów:

SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,

RW – szkolenie strażaków ratowników OSP w zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

 • Za kwalifikacje wymienione w punktach 1 – 7 przyznaje się punkty jedynie
  z jednego tytułu.
 • Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8 – 9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5 -7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów.
 • Kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz 11-13 uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
 • W kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku kursu KPP odejmuje się 5 punktów.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na tym etapie to 60.

 

II ETAP – ocena sprawności fizycznej kandydata

Do tego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostają dopuszczeni wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne.

Ocena sprawności fizycznej zostanie przeprowadzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie trybu
i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz.2191),
z zastrzeżeniem, że dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jest jako próba dla mężczyzn.

Przed przystąpieniem do oceny sprawności fizycznej kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty.

Przebieg oceny sprawności fizycznej:

 1. Próba wydolnościowa metodą „Harvard Step-Up Test”.

 

Wykonanie próby

– badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,

– stopień o wysokości 40 cm,

– metronom ustawia się na 120 uderzeń na minutę,

– czas trwania pełnego ćwiczenia: 5 minut.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście
w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania całego cyklu wynosi 2 sekundy.

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary przez 30 s).

Wskaźnik sprawności – FI oblicza się według następującego wzoru:

czas pracy w sekundach x 100

FI= —————————————————————

2 x suma trzech pomiarów tętna

 

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest uzyskanie wskaźnika FI na poziomie 80
i wyżej. W przypadku nie osiągnięcia minimalnego poziomu wskaźnika kandydata nie dopuszcza się do testu sprawności fizycznej i dyskwalifikuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Próba wysokościowa, tj. wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod kątem 75o.

Test ten ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony).

 1. Sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu dystansu 50 m dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera w basenie
  z poziomu wody, bez skoku. W przypadku, gdy sprawdzian odbywa się na basenie o dł. 25m, kandydat po przepłynięciu pierwszej długości dotyka ścianki, wykonuje nawrót w dowolny sposób i powraca na miejsce startu, dotykając ścianki basenu. Zatrzymanie się przy ścianie basenu, stanięcie na dnie basenu, przytrzymanie się bocznej linii toru lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższym niż 90 sekund powoduje nie zaliczenie sprawdzianu.

           Test ten ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony).

Nie zaliczenie przez kandydata, którejś z powyższych prób nie dopuszcza kandydata do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Test sprawności fizycznej:

Test sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym. Test sprawności fizycznej składa się z trzech prób sprawnościowych. Kandydat ma prawo do dwóch prób w każdej konkurencji.

UWAGA! Nie stosuje się punktów preferencyjnych z tytułu wieku.

Opis konkurencji sprawnościowych

a)      Bieg na 1000 m

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

b)      Bieg na 50 m – j/w

c)      Podciąganie się na drążku

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane)
i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.

Ocena sprawdzianu fizycznego (liczona, jako średnia arytmetyczna punktów uzyskanych
z trzech konkurencji)jest dokonywana zgodnie z tabelą umieszczoną
w Załączniku Nr 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz.2191).

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z trzech konkurencji Ocena
Cyfrowo Słownie
0 – 45 pkt 1 niedostateczna
46 – 50 pkt 2 słaba
51 – 55 pkt 3 dostateczna
56 – 60 pkt 4 dobra
61 – 65 pkt 5 bardzo dobra
powyżej 65 pkt 6 wybitna

 

 

 

Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych.

 

III etap – test wiedzy

Do pisemnego testu wiedzy przystępują kandydaci, którzy zaliczyli wszystkie ćwiczenia składające się na ocenę sprawności fizycznej, w tym test sprawności fizycznej na ocenę „DOBRY”.

Test wiedzy składa się z 20 zadań, związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne zwanych dalej „pytaniami testowymi”. Test trwa 25 minut. Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym tylko jedna prawidłowa odpowiedź i trzy dystraktory. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedz na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu. Bezpośrednio przed przystąpieniem do testu wiedzy kandydat do służby otrzymuje arkusz odpowiedzi na pytania testowe oraz arkusz z pytaniami testowymi, opatrzone pieczątką danej jednostki organizacyjnej, w której test jest przeprowadzony.

Przewodniczący komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają
z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który:

a)      korzysta z pomocy innych osób,

b)      posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych,

c)      zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.

W przypadku wykluczenia z udziału w teście kandydatowi do służby przyznaje się
0 punktów z testu wiedzy.

Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.

Zestaw pytań testowych znajduje się na stronie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu www.kwpsp.wroc.pl w zakładce Praca.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 20.

IV ETAP – rozmowa kwalifikacyjna

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna w trakcie, której ocenie podlega w szczególności:

 • Motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • Społeczna postawa wobec ludzi,
 • Spełnianie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym, tj. umiejętności zawodowe (profesjonalizm), wykorzystywanie swoich umiejętności zawodowych, inicjatywa, planowanie i organizowanie pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, motywacja i kreatywność, dyspozycyjność, zdolność zachowania równowagi w trudnych sytuacjach, przestrzeganie zasad etyki zawodowej
  i kultura osobista, zdyscyplinowanie, sprawność fizyczna.

Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby z rozmowy kwalifikacyjnej (nie więcej niż 30), ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej powoduje wyeliminowanie
z dalszego postępowania.

 

Postanowienia końcowe

 

Kandydat bezpośrednio w siedzibie KM PSP w Wałbrzychu może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie co do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości.

Komisja rozpatruje zastrzeżenie kandydata w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

Zakończenie każdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upływie wyżej wymienionych terminów.

Na dalsze badania psychologiczne i komisyjne celem przyjęcia do służby będą kierowani kandydaci zgodnie z najwyższą liczbą zdobytych punktów z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych.

W przypadku uzyskania przez kandydata negatywnego orzeczenia Poradni Psychologicznej lub WKL MSW, na jego miejsce zostanie skierowany następny kandydat
w kolejności z listy.

Każdorazowo, na okoliczność postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół przekazywany do akceptacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zaistnieje potrzeba obsadzania stanowiska w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, właściwy kierownik jednostki może skierować na powyższe badania kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego.