Konkurs architektoniczno – artystyczny.

konkurs arch

Konkurs architektoniczno – artystyczny jednoetapowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej.

 

 

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, tym samym wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem funkcjonalnym, estetycznym założenia przestrzennego dla obszaru ulicy Wrocławskiej i Alei de Gaulle´a – rejon ul. Wilczej i Pogodnej w Wałbrzychu – stosownie do załącznika do niniejszego Regulaminu – z uwzględnieniem charakteru i rangi miejsca – tym samym przekształcenie terenu objętego konkursem w przestrzeń publiczną o wysokiej jakości zagospodarowania, położonej w istotnej dla budowania marki Wałbrzycha lokalizacji.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania ww. terenu oraz dla autora zwycięskiej pracy – opracowanie dokumentacji technicznej I etapu tj. zagospodarowania ronda w pasie drogi nr 35 przy ul. Wrocławskiej i realizacja w jego terenie instalacji artystycznej (jako dominanty plastycznej), tak aby powstała instalacja artystyczna (przestrzenna) pełniła funkcję zapraszającą do wjazdu do Wałbrzycha. Ma ona odzwierciedlać historię, dzień dzisiejszy, plany, rozwój, (aspiracje) Miasta i jego mieszkańców.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać w terminie do dnia 09.04.2014r., do godziny 15.00.

Składanie prac konkursowych.

Prace Konkursowe należy składać do dnia 13.06.2014r,  do godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu przewiduje się  najpóźniej do dnia 31 lipca 2014r.

Termin realizacji umowy.

Opracowania projektowe należy wykonać w terminie około 1 miesiąca od dnia podpisania umowy (do szczegółowego określenia w umowie). Wykonanie zagospodarowania terenu ronda wraz z montażem instalacji artystycznej na rondzie określa się najpóźniej na dzień 31.11.2014r.

Sąd Konkursowy.

Oceny złożonych prac konkursowych oraz wyboru najlepszych, dokona Sąd Konkursowy w składzie:

1. Robert Szymala – Urbanista Miejski – Przewodniczący Sądu Konkursowego,

2. Lech Walusiak – Architekt Miejski – Zastępca Przewodniczącego,

3. Krzysztof Szewczyk – Członek Sądu Konkursowego,

4. Krzysztof Jędrzejec – Plastyk Miejski – Członek Sądu Konkursowego

W razie potrzeby Sąd Konkursowy może zasięgnąć opinii na temat złożonych prac konkursowych u ekspertów powołanych przez Przewodniczącego Sądu Konkursowego.

Kryteria oceny prac konkursowych.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

– koncepcja zagospodarowania obszaru opracowania – waga 50%

(Atrakcyjność i funkcjonalność zagospodarowania terenu, sposób nawiązania do otoczenia i kontynuacji zabudowy, ukształtowanie przestrzeni publicznej),

– instalacja artystyczna (forma dominanty plastycznej)- waga 40%

(Atrakcyjność formy plastycznej, sposób nawiązania do otoczenia, ukształtowanie przestrzeni publicznej, trwałość i odporność na eksploatację w wielkomiejskich warunkach, czytelność ideowa, wielowartościowość i głębia przekazu, przeprowadzenie ponadczasowej narracji)

– EKONOMIA – waga 10%

(Umiejętność dostosowania siły wyrazu do zastosowanych środków)

Nagrody.

Organizator Konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród:

– Pierwsza nagroda, w wysokości 4.000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu I etapu zagospodarowania ronda i realizację instalacji artystycznej.

– Druga nagroda, w wysokości 3.000 złotych.

– Trzecia nagroda w wysokości 1.000 złotych.

Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizacyjnych I etapu na podstawie pracy konkursowej wynosi 42 000 zł. brutto.