Plan publicznego transportu zbiorowego.

transport

Opracowano „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Dolnego Śląska”

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Samorząd Województwa Dolnośląskiego został zobligowany do przygotowania planu transportowego obejmującego obszar województwa dolnośląskiego w zakresie linii komunikacyjnych, których jest ustawowym organizatorem.

 Zgodnie z w/w ustawą plan transportowy opracowywany przez Marszałka Województwa winien uwzględniać plan transportowy opracowany i ogłoszony przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie linii komunikacyjnych, na których jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

 

Plan transportowy określa w szczególności:

–     sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

–     ocenę i prognozy potrzeb przewozowych;

–     przewidywane finansowanie usług przewozowych;

–     preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;

–     zasady organizacji rynku przewozów;

–     pożądany standard usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej;

–     przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

 

Przy opracowaniu planu transportowego uwzględnione zostały w szczególności:

–     krajowy plan transportowy przygotowany przez Ministerstwo właściwe ds. transportu;

–     plan zagospodarowania przestrzennego województwa;

–     Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020;

–     sytuacja społeczno-gospodarcza regionu;

–     wpływy transportu na środowisko;

–     potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w zakresie usług przewozowych;

–     potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich;

–     rentowność linii komunikacyjnych;

–     dane dotyczące przepustowości infrastruktury oraz standard jakości dostępu – w zakresie transportu kolejowego.

 

Zakres opracowania:

ETAP I – przygotowanie projektu opracowania

–     scharakteryzowanie metodyki badawczej;

–     charakterystyka i ocena istniejącej sieci połączeń drogowych i kolejowych oraz oferty przewozowej w zakresie transportu publicznego (analiza danych demograficznych, społeczno-ekonomicznych, gospodarczych, stan istniejącej infrastruktury, ocena funkcjonujących systemów taryfowych i systemów informacji pasażerskiej, integracja systemów transportowych, natężenia ruchu oraz potoków pasażerskich w transporcie zbiorowym);

–     budowa modelu – prognozy potrzeb transportowych (maksymalne potencjalne potoki pasażerskie) w trzech wariantach (optymistyczny, neutralny, pesymistyczny) w trzech horyzontach czasowych (lata 2015, 2020 i 2025);

–     określenie szacunkowej kwoty potrzebnej na organizację przewozów w publicznym transporcie zbiorowym dla każdego z wariantów – wskazanie bazowej oferty do objęcia użytecznością publiczną;

–     wskazanie kierunków (relacje i połączenia) do dalszego rozwijania lub ograniczenia oferty w kontekście planowanego rozwoju i modernizacji infrastruktury (uwzględnienie WPF);

–     określenie węzłów przesiadkowych istotnych z punktu widzenia integracji z systemem transportu wyższego (krajowy) i niższego (powiatowy, gminny) szczebla.

 

Szczegółowy zakres Planu Transportowego w etapie I:

–     wskazanie sieci transportowej (komunikacyjnej), na której będzie planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

–     ocena i prognoza potrzeb komunikacyjnych (obiekty użyteczności publicznej, zakłady pracy, strefy ekonomiczne, gęstość zaludnienia, dostęp dla osób niepełnosprawnych);

–     przewidywane finansowanie usług przewozowych w podziale na źródła i formy finansowania;

–     preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;

–     zasady organizacji rynku przewozów;

–     pożądany standard usług przewozowych przy uwzględnieniu ochrony środowiska naturalnego, dostępu osób niepełnosprawnych, dostępności podróżnych do infrastruktury przystankowej, standardów technicznych dla pojazdów oraz standardu systemu pobierania opłat za bilety;

–     przewidywany sposób organizowania informacji pasażerskiej;

–     wskazanie potencjałów i koniecznych kierunków rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

ETAP II – konsultacje społeczne

–     przeprowadzenie konsultacji społecznych (zgłaszanie uwag e-mailowo oraz korespondencyjnie) w tym organizacja subregionalnych spotkań konsultacyjnych (Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Głogów, Lubin, Świdnica, Bolesławiec);

–     analiza i ocena uwag wniesionych podczas konsultacji oraz ich ewentualne uwzględnienie w opracowaniu

–     opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Planu Transportowego.

Konsultacje społeczne trwają w okresie od 3 do 24 stycznia 2014 roku. Treść Planu Transportowego udostępniona została na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://kolej.dolnyslask.pl/konsultacje/

Na w/w stronie internetowej zamieszczony został również formularz który można wypełnić on-line, pobrać na swój komputer i wypełnić a następnie wysłać na adres e-mail: konsultacje.pt@dolnyslask.pl bądź wydrukować i wysłać na adres korespondencyjny Urzędu.

Wyjazdowe spotkania konsultacyjne przeprowadzone zostaną w 8 lokalizacjach: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Głogów, Lubin, Świdnica, Bolesławiec. Terminy i miejsca spotkań zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu w późniejszym okresie. Podczas konferencji w w/w miastach wszystkie zainteresowane osoby i instytucje będą mogły wysłuchać informacji dotyczących Planu Transportowego oraz wziąć udział w dyskusji dotyczącej zapisów zawartych w opracowaniu. Wykonawca opracowania będzie udzielał odpowiedzi na zadawane pytania. Nie mniej jednak zgłaszanie uwag będzie możliwe wyłącznie korespondencyjnie.

Harmonogram opracowywania projektu planu transportowego:

 

1 marca 2011r. – wejście wżycie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym;

6 lutego 2012r. – powołanie Zespołu ds. opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego”;

30 października 2012r. – Minister właściwy ds. transportu publikuje z 2-miesięcznym opóźnieniem krajowy plan transportowy;

6 lutego 2012 r.  – zebranie materiałów stanowiących wkład dla wykonawcy

20 kwietnia 2013r.     opracowania; przygotowanie procedury przetargowej;

20 kwietnia 2013r. – rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy opracowania;

3 czerwca 2013r. – otwarcie ofert w przetargu na plan transportowy;

30 lipca 2013r. – wybór Wykonawcy planu transportowego;

20 sierpnia 2013r. – podpisanie umowy z Wykonawcą opracowania; dokument opracowuje Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu za kwotę 233 916,00 zł brutto; rozpoczęcie prac nad dokumentem;

29 listopada 2013r. – podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego projektu planu transportowego;

 

Harmonogram dalszych prac:

 

3-24 stycznia 2014r. – konsultacje społeczne planu transportowego; organizacja spotkań wyjazdowych we Wrocławiu, Legnicy, Bolesławcu, Lubinie, Głogowie, Świdnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze;

do 31 stycznia 2014r. – analiza wniosków i uwag z konsultacji społecznych, naniesienie zasadnych zmian w projekcie opracowania;

31 stycznia 2014r. – podpisanie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego projektu planu transportowego;

luty-marzec 2014r. – Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedstawia sejmikowi województwa do uchwalenia projekt planu transportowego;