Parking przy ul. Rycerskiej już jest.

rycerska

Czynny w dni robocze od godz. 7.00 – 17.00. Użytkownicy zobowiązani będą uzyskać od Kierownictwa Budowy Identyfikator.

Został uruchomiony parking przy ul.Rycerskiej w Wałbrzychu. Z uwagi na trwający remont i zagospodarowanie terenu w obrębie ulic Kilińskiego i Rycerskiej parking pozostanie w czasowym władaniu Kierownictwa Budowy. Na ten czas będzie to parking bezpłatny niestrzeżony. Czynny w dni robocze od godz. 7.00 – 17.00. Użytkownicy zobowiązani będą uzyskać od Kierownictwa Budowy Identyfikator.
Cała inwestycja zakończy się w marcu br. Po tym zarządzanie terenem przejmie Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Wtedy też zostanie ogłoszony nowy Regulamin parkingu.
Szczegółowy Regulamin Parkingu:

REGULAMIN   PARKINGU

NIESTRZEŻONEGO W ZARZĄDZIE WYKONAWCY

1. Warunki ogólne.

1.1  Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z miejsc parkingowych należących do Gminy Wałbrzych a pozostających w czasowym władaniu Kierownictwa Budowy Wykonawcy Konsorcjum Firm:  – Lider – „Steinbudex J.M” -Wspólnicy – „DROG-ZIEM”  ,   „Budosprzęt”

1.2  Użytkownik parkingu przez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania znaków pionowych i poziomych, oraz poleceń Kierownictwa Budowy.

2. Parking.

2.1  Parking jest PARKINGIEM  BEZPŁATNYM  NIESTRZEŻONYM ,  czynnym w dni robocze w godzinach od 7°° do 17°°

2.2  Wykonawca przebudowy terenu w obrębie ulic Kilińskiego i Rycerskiej oraz Kierownictwo Budowy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika na terenie parkingu z winy Użytkownika pojazdu, osób trzecich bądż działania siły wyższej, oraz nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeżdzie Użytkownika.

2.3  Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu Użytkownik nie zawiera ani z Gminą Wałbrzych ani z Wykonawcą i  Kierownictwem Budowy umowy przechownia pojazdu ani żadnej innej umowy która zobowiązywałaby Gminę Wałbrzych lub Wykonawcę i Kierownictwo Budowy do do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika.

3. Zasady korzystania z parkingu.

3.1  Z uwagi na trwający dalszy remont i zagospodarowanie terenu w obrębie ulic Kilińskiego i Rycerskiej Użytkownik pojazdu zobowiązany jest uzyskać od Kierownictwa Budowy Identyfikator z numerem telefonu Użytkownika w celu przywołania do ewentualnego przestawienia pojazdu i bezwzględnego przestrzegania poleceń Kierownictwa Budowy.

3.2   Pojazdy na terenie parkingu Użytkownik pozostawia wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych, tak aby nie utrudniać parkowania innym Użytkownikom.

3.3   Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na parkingu osobom trzecim, Wykonawcy Robót i Kierownictwu Budowy.

3.4  Na parkingu obowiązują znaki drogowe i tablice informacyjne dotyczące sposobu poruszania się w obrębie pasów jezdnych i miejsc parkingowych.

3.5   Na terenie parkingu zabronione jest:

– palenie tytoniu i otwartego ognia.

– pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem i nieszczelnymi układami paliwowymi i hydraulicznymi.

– mycie i odkurzanie pojazdów.

– w wożenie materiałów żrących, wybuchowych i łatwopalnych.

3.6  Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się 10 km/godz.

 

  W Y K O N A W C A   R O B Ó T

  –  Konsorcjum Firm – Kierownictwo  Budowy: tel.  607150002,   603075417