Kto może się starać o emeryturę częściową?

emerytura

Dotyczy to osób, które mają 62 i 65 lat, a nie ukończyły określonego dla nich podwyższonego wieku emerytalnego.

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła w ustawie emerytalnej możliwość przejścia na emeryturę częściową przed ukończeniem podwyższonego wieku emerytalnego. Dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku.

Możliwość ta nie dotyczy jednak wszystkich ubezpieczonych, urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Dotyczy to osób, które mają ukończony wiek 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i nie mają ukończonego, określonego dla nich podwyższonego wieku emerytalnego.

Pierwszymi ubezpieczonymi, który mogą przejść na emeryturę częściową, są mężczyźni urodzeni w I kwartale 1949 r. Muszą to jednak zrobić przed osiągnięciem podwyższonego wieku emerytalnego, który wynosi 65 lat i 5 miesięcy.

Uprawnienie do emerytur częściowych dotyczy kobiet urodzonych po 31 grudnia 1958 r. Pierwszymi kobietami, które mogą ubiegać się o emeryturę częściową – po osiągnięciu wieku 62 lat, a przed osiągnięciem ustalonego dla nich podwyższonego wieku emerytalnego, wynoszącego 62 lata i 1 miesiąc – są kobiety urodzone w I kwartale 1959 r.

Dodatkowym warunkiem, jaki muszą spełnić ubezpieczeni mający ukończony wiek 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, jest udowodnienie okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Przy ustalaniu stażu emerytalnego wynoszącego 35 – 40 lat będą przyjęte wszystkie okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Okresy te – gdy będą zbyt krótkie – mogą być uzupełnione, do wymaganych 35 – 40 lat, okresami pracy w gospodarstwie rolnym lub okresami prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także okresami pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jeżeli wnioskodawca utracił prawo takiej do renty i jeżeli okresy renty nie pokrywają się z okresami składkowymi, nieskładkowymi i rolnymi uzupełniającymi).

Emerytura częściowa wynosi 50% kwoty emerytury obliczonej w całości według nowych, zreformowanych zasad.

Ustalenie kwoty pełnej emerytury następuje poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia osoby ubiegającej się o emeryturę częściową – z dnia przejścia na tę emeryturę.

Podstawę obliczenia kwoty emerytury, przyjętej do ustalenia emerytury częściowej, stanowi:

– kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowana na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury częściowej oraz

– kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego. Kwota ta uwzględnia należne ubezpieczonemu waloryzacje (roczne i kwartalne) składek i kapitału początkowego.

Emerytura częściowa nie podlega podwyższeniu do kwoty emerytury najniższej.

O emeryturę może się ubiegać zarówno osoba, która nie osiąga żadnych przychodów (bo nie pracuje), jak też taka osoba, która osiąga przychody z tytułu pracy – niezależnie od tego jaka jest wysokość tych przychodów. Emerytura częściowa nie podlega bowiem zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodów – bez względu na to, z jakiego tytułu są one osiągane.

Osoba, która ubiega się o emeryturę częściową nie musi rozwiązywać stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Prawo do emerytury częściowej może jednak ulec zawieszeniu na wniosek emeryta. Osoba, której przyznana zostanie emerytura częściowa może w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji wycofać wniosek o emeryturę częściową.

Osoba, mająca ustalone prawo do emerytury częściowej – po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego oraz dodatkowo po ustaniu stosunku pracy, jeżeli osoba ta pozostawała w stosunku pracy – może wystąpić z wnioskiem o przyznanie pełnej emerytury.

Osoby, korzystające z uprawnień do emerytury częściowej powinny jednak wiedzieć, że podstawa obliczenia pełnej emerytury będzie pomniejszona o kwotę pobranych emerytur częściowych w wysokości przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.