Budżet w Szczawnie przyjęty jednomyślnie.

Budżet Szczawna

Dochody i wydatki gminy określone zostały na poziomie 27.972.675 zł. Wydatki  zaplanowano  bez wielkich zmian.

Biorąc pod uwagę realizację wpływów za 9 miesięcy 2013 r. a przy planowaniu wydatków kierowano się przewidywanymi  wskaźnikami wzrostu cen towarów, energii i usług. Warto podkreślić, że znaczącą pozycją w wydatkach zajmują wydatki inwestycyjne, które stanowią prawie 30% planowanego budżetu tj. kwotę 7.910.611  zł.

2014 rok dla gminy Szczawno-Zdrój który przebiegać będzie pod znakiem realizacji trzech ważnych zadań. Realizacja pierwszej wielomilionowej inwestycji tj. budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej rozpoczęła się już w listopadzie 2013 r., a jej zakończenie zaplanowano na 2015 rok. Wartość dla I etapu tej inwestycji określono na 2.100.000 zł. W przypadku dwóch pozostałych inwestycji tj. zagospodarowania na cele rekreacyjno-sportowe części Wzgórza Gedymina oraz Rewitalizacji Teatru letniego czyli popularnego amfiteatru w Parku Zdrojowym, prace rozpoczęły się w 2013 roku. Pierwsza z nich opiewa na wartość 3.113.704 zł, a druga 1.777.919 zł. Warto podkreślić, że realizacja wszystkich trzech inwestycji znacznie poprawi atrakcyjność miasta, jego walory rekreacyjne i wypoczynkowe.