O 22 proc. mniej mundurowych na L-4.

mundurowi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawdziło, jak zmieniła się absencja funkcjonariuszy.

 

MSW sprawdzało nieobecność w pracy funkcjonariuszy służb mundurowych w ciągu pierwszego półrocza obowiązywania nowej ustawy, do analogicznego okresu w 2013 r. (czerwiec-listopad). Dane pokazują, że zdecydowanie spadła liczba funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Ustawa L-4 wprowadziła od 1 czerwca 2014 r. zmniejszenie uposażeń funkcjonariuszy za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą – ze 100% do 80% uposażenia. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza się w całości na fundusz nagród i zapomóg dla tych funkcjonariuszy, którzy wykonują zadania służbowe w zastępstwie chorych mundurowych. Ustawa objęła: policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR, CBA i ABW, Służby Więziennej, AW, SKW i SWW.

Najwyższy procentowy spadek liczby funkcjonariuszy przebywających na L-4  wystąpił w Biurze Ochrony Rządu – o 41 proc. W Policji odnotowano spadek o 21 proc, a w Państwowej Straży Pożarnej odnotowano o  2233 zwolnień lekarskich mniej (spadek o 25 proc.)

W poszczególnych służbach mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych szczegółowe zestawienie absencji mundurowych przedstawia się następująco:

Państwowa Straż Pożarna

  • Czerwiec – listopad 2013 r. –  8914 strażaków na L-4
  • Czerwiec – listopad 2014 r. – 6681 strażaków na L-4

Spadek o 25 proc.

Policja

  • Czerwiec – listopad 2013 r. –  72060 policjantów na L-4
  • Czerwiec – listopad 2014 r.  – 56783 policjantów na L-4

Spadek o 21 proc.

Biuro Ochrony Rządu

  • Czerwiec – listopad 2013 r.  –  822 funkcjonariuszy na L-4
  • Czerwiec –  listopad 2014 r.  – 488 funkcjonariuszy na L-4

Spadek o 41 proc.

Kompleksowe dane, obrazujące rzeczywisty wpływ nowego rozwiązania na absencję chorobową funkcjonariuszy, zgodnie z ustawą, zostaną przedstawione Sejmowi w 2015 r., po upływie roku od wejścia w życie ustawy. Sprawozdanie przygotuje szef MSW i będzie dotyczyć oceny funkcjonowania ustawy, w szczególności w zakresie m.in. skuteczności rozwiązań w niej przewidzianych. Przypominamy, że ustawa przewiduje także, że komendanci główni: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz szef Biura Ochrony Rządu będą sporządzać roczne zestawienie zbiorcze przyczyn przebywania mundurowych na zwolnieniach lekarskich. Takie zestawienie szefowie służb będą przekazywać ministrowi spraw wewnętrznych do końca marca następnego roku. Pierwsze pełne zestawienie, za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 r. zostanie sporządzone do końca marca 2015 r.

Regulacje dotyczące L-4 mundurowych zostały ujęte w ustawie z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 502).